Meteen naar de inhoud

Over de stichting

Stichting ‘Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk’

Over stichting ‘christelijk jeugd- en Bijbelwerk’

Stichting ‘Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk’ is een erkende stichting die tot doel heeft Christelijk werk onder en door jonge Christenen te faciliteren. Ze is statutair gevestigd te Rijssen (Overijssel). Per 20 december 2016 is de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling, en heeft dus de ANBI-status (zoals blijkt uit de beschikking d.d. 26 april 2017). Zoek op de website Belastingdienst met zoekopdracht: stichting Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk. Derhalve zijn giften conform haar doelstelling aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

Dit werk is na een voorbereidende fase in 2009 gestart, maar in 2016 ondergebracht in een eigen stichting die voor dit doel is opgericht. De stichting is per 20 december 2016 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67521207. RSIN: 857047292.

gegevens

Het administratie-adres voor haar jeugdactiviteiten is:

Polstraat 52, 7121 DL Aalten.

Rekeningnummer voor giften:

IBAN: NL44 RABO 0151 5824 24.

BIC: RABONL2U

KVK: 67521207

Wij steunen mede dankzij uw giften Christelijk werk onder tieners en jonggelovigen in ons eigen taalgebied: allereerst in ons eigen land door jeugdkampen, Bijbelstudieseminars en Bijbelconferenties, en vervolgens ook in het hele taalgebied, inclusief de Antillen; dit met name door reizen naar Curaçao. Ook dragen we mede verantwoording voor het blad ‘Volg Mij!’ – tijdschrift voor jonggelovigen, waar een landelijke redactie aan werkt (uitgave: © stg. Uit het Woord der Waarheid). Vanuit dezelfde doelstellingen ondersteunen we Christelijk jeugd- en Bijbelwerk wereldwijd.

Voor vragen over steun aan goede doelen: richt uw email a.u.b. aan info@christelijkjeugdwerk.nl.
Voor legaten en testamentaire schenkingen voor christelijk jeugdwerk en bijbelverspreiding: neem gerust contact met ons op.

Bestuur

Het bestuur wordt momenteel o.a. gevormd door:

 • Eric Schoonenberg, Wierden secretaris
 • Murat Tüzun, Katwijk voorzitter
 • Edwin Luimes, Aalten penningmeester
 • Albert Ros, Winterswijk
 • Erwin Luimes, Rijssen
 • Wessel Kranenborg, Aalten

Enkele andere broeders in het land geven advies bij belangrijke kwesties.

Alle bestuursleden en medewerkers van onze stichting doen dit werk op vrijwillige basis, pro Deo, uit liefde tot de Heere Jezus en Gods Woord.

Doelstellingen

De doelstellingen van de stichting zijn in artikel 2 van de statuten als volgt geformuleerd:

Artikel 2: Doelstelling

 1. De stichting, die geen winst nastreeft, heeft ten doel de verspreiding van de boodschap van het Woord van God in woord en daad te bevorderen, primair in het Nederlandse taalgebied en voorts wereldwijd.
 2. Zij verwezenlijkt dit doel primair:
 • Door activiteiten voor en door jonggelovige Christenen, in de vorm van o.a. Christelijke jeugdkampen, bijbelstudieseminars en Bijbelconferenties, evangelisatie-acties in eigen taalgebied en zendingsreizen ter bemoediging van Christenen in andere landen, enz.

En verder door:

 • het steunen van evangelisatie en geestelijk opbouwwerk (werk van de Heere), teneinde te voorzien in geestelijke en waar nodig materiële behoeften in binnen- en buitenland;
 • het drukken of laten drukken van Bijbels, Christelijke lectuur en liedbundels voor kostendekkende verkoop dan wel voor gratis verspreiding in het Nederlandse taalgebied, en waar nodig ook in andere talen;
 • het beheer van gelden ter financiering van die steun;
 • en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 1. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontvangen, beheren en aanwenden van financiële middelen, zulks alleen en uitsluitend voor ideële doelen overeenkomstig haar doelstelling.
 2. De stichting erkent als enige grondslag en richtsnoer voor haar handelen en beslissingen de gehele Bijbel als het volmaakte, door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God.
  Berichtgeving over activiteiten die wij in gebed en in financieel opzicht mogelijk maken en/of steunen is te vinden in onze jaarlijkse nieuwsbrieven en/of op onze website.
  Financiële verantwoording: een deel van door ons ontvangen giften wordt ‘gelabeld’ ontvangen, d.w.z. dat ze door de donateurs zijn voorzien van een specifieke bestemming binnen ons taakgebied. Die bestemming wordt uiteraard gerespecteerd en de giften worden door ons doorgezonden zonder enige aftrek van onkosten onzerzijds. Ook giften die algemeen worden ontvangen voor dit christelijke jeugd- en Bijbelwerk, worden vanzelfsprekend uitsluitend voor dit doelgebied ingezet. Via onderstaande links krijg je inzage in ons vijfjaren-beleidsplan, en vanaf begin 2018 ook in een jaarlijks activiteitenverslag (telkens over het afgelopen jaar).

Beleidsplan

Activiteitenverslag

financieel overzicht

nl_NLNederlands